حضور شرکت سپید شهرزاد در سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی واقع در غرفه شماره ۱۵
زمان برگزاری سه شنبه و چهارشنبه ۳ و ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ساعت ۹ الی ۱۸